gen3.jpg

Laboratories - General Engineering

Sr No.Lab NameLab Incharge
1. Physics Lab Dr. S. S. Kamble
2. Chemistry Lab Prof. Ms. A.V. Sadlapurkar
3. Langauge Lab Prof. Ms. M. S. Shaikh
4 Basic Mechanical Engg. Mr. K.A. Shaikh
5 Workshop Dr. B. K. Sonage
6. Basic Civil Mrs.N.R.Nirantar